Med åldern ökar risken att falla och drabbas av en höftfraktur. Risken är ännu större om man sedan tidigare har benskörhet (osteoporos) eller haft en stroke. Varje år faller ungefär 18.000 äldre och slår sig så illa att de får en höftfraktur. Medelåldern är 82 år och två tredjedelar är kvinnor. En höftfraktur innebär ofta smärta och svullnad och svårigheter att gå och röra sig men medför tyvärr ofta allvarligare komplikationer.

 

 

En höftfraktur kan förändra livet dramatiskt. Vad som kanske börjar med ett oskyldigt fall kan leda till operation, sjukhusvistelse, lång rehabilitering, funktionella begränsningar såsom nedsatt gångförmåga och en oro för att falla igen. Många drabbade blir helt beroende av hjälp från andra och höftfraktur är därmed den vanligaste orsaken till att man tvingas flytta till någon form av vårdboende. En stor del, nästan en av tio, avlider till följd av en fallskada. Faktum är att tre gånger fler svenskar dör på grund av fallskador än av trafikolyckor. I Sverige ser man att 21% av patienterna mister förmågan att kunna gå ensamma utomhus och 13% mister helt gångförmågan. 3% avlider under vårdtiden och 38% dör inom 2 år.

 

Ett aktivt liv

 

Att kunna ha ett aktivt liv utifrån sina förutsättningar har stora positiva effekter för hälsan och välbefinnandet. Den största effekten för god hälsa har fysisk aktivitet då den bidrar till att stärka skelettets hållfasthet. Det finns många andra fördelar med att hålla sig fysiskt aktiv. Muskelstyrka, balans, gång-, reaktions- och syreupptagningsförmåga kan förbättras eller bibehållas, vilket ökar möjligheten till ett aktivt liv med hög livskvalitet.

 

Ett fall kan förändra mycket. En höftfraktur, som är den allvarligaste och en mycket vanlig följdskada, kan medföra att gångförmågan drastiskt försämras. Många äldre får svårt att återvända till eget boende och livet utvecklas i en riktning som vi kanske inte önskar. En studie om äldre och varför de faller, publicerad i The Lancet, visar att äldre faller även efter att fallpreventiva åtgärder genomförts. De flesta, 41%, föll då de kom i obalans antingen efter att de förflyttat sig på slät mark, rest/satt sig eller varit stillastående. Forskningen visar att det nästan är omöjligt att förhindra alla fall, även om man till exempel tar bort trösklar och mattor. Det är därför det är så viktigt att mildra effekten av fallet och att agera innan det är för sent. Det är med andra ord viktigt att anpassning av omgivningen aldrig får vara den enda åtgärden för att förebygga fallolyckor. Då äldre personer ofta faller vid gång på plan yta och utan inverkan från yttre faktorer är höftskyddsbyxor den enda åtgärd som omedelbart minskar risken för fraktur.

 

Läs fler atiklar om SafeHip höftskyddsbyxa